مسئول مرکز رایانه

تعداد بازدید:۵۲۵۳


به وب سایت دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه کاشان خوش آمدید. تلفن  55912485

 

مهندس محسن شکرریز
مسئول سایت رایانه دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
Shekarriz@Kashanu.ac.ir
Tel:5591 2485   
 

م.ش

 

 

آخرین ویرایش۰۷ مرداد ۱۳۹۶