آدرس و اطلاعات تماس با واحدهای دانشکده

تعداد بازدید:۲۶۹۲

 

ردیف نام و نام خانوادگی تلفن ایمیل سمت ملاحضات
1 دکتر ابوالفضل حلوایی 03155913400   رییس دانشکده  
2 مجید صانعی نژاد 03155913400   مسئول دفتر رییس دانشکده  
3 دکتر سجاد جهانبخت 03155913441   معاون آموزشی دانشکده  
4 دکتر علی کریمی 03155913477   مدیر گروه برق - قدرت  
5 دکتر محمود نیکوفرد 03155913461   مدیر گروه برق - الکترونیک  
6 دکتر محمدرضا ذوقی 03155913476   مدیر گروه برق - مخابرات  
7 دکتر محسن شفیعی راد 03155913488   مدیر گروه برق - کنترل  
8 دکتر سیدمرتضی بابامیر 03155913454   مدیر گروه مهندسی کامپیوتر  
9 محمد عباسیان 03155913417   مسئول آموزش دانشکده  
10 خانم فرازنده 03155913418   کارشناس آموزش دانشکده  
11 محسن شکرریز 03155912485-6   مسئول مرکز رایانه دانشکده  

 

آخرین ویرایش۱۴ شهریور ۱۴۰۰